Võistlusjuhend

Valikorienteerumise võistlusjuhend
Aeg: Laupäev, 25.06.2022
Koht Sääremäe puhkekoht, Laimjala, Saaremaa

 1. EESMÄRK
  Pakkuda osalejatele ainulaadset võimalust panna end proovile samaaegselt aerutamises/sõudmises ja orienteerumises;
  Tõsta teadlikkust Laimjala piirkonna unikaalsest rannajoonest, rohketest laidudest ja väikesaartest, merekultuurist ning mereohutusest.
 2. AJAKAVA
  11:30-12:00 Kogunemine, võistkondade kohaloleku kontroll
  12:00-12.50 Võistluse avamine, veeohutuse teave, võistkondade tutvustus. Süstasõidust räägib Ainar, saaremaakayak.ee
  13:00 Start
  16.00 Kontrollaeg
  17:00 Autasustamine ja õhtuse osa jätk
 3. KORRALDAJA
  Võistluse korraldab: Laimjala Arenguselts MTÜ koostöös Saaremaa vallaga,
  Ürituse projektijuhid: Reigo Tamm +37255570833, laimjala.aeruramm@gmail.com
  Taimo Antsaar +37253472513 taimo21@gmail.com Info võistluse kohta. ,
  Peakohtunik: Vahur Sari.
 4. REGISTREERIMINE JA OSAVÕTUTASUD
  4.1 Registreerimine lõpeb 19.06.2022 kell 24.00
  4.2 Võistlusele saab registreeruda laimjala.aeruramm@gmail.com Osavõtutasu võistkonna kohta 15.-
  4.3 Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata.
  4.4 Osavõtutasu kantakse Laimjala Arenguselts MTÜ arvelduskontole EE062200221041491790. Maksekorralduse selgituseks märkida [Aeruramm “Võistkonna nimi“].
  4.5 Kui võistkond soovib registreerimistasu eest arve dokumenti, siis palume see soov edastada aadressil laimjala.aeruramm@gmail.com
  4.6 Korraldaja poolt on pakkuda vajadusel võistelda soovivale võistkonnale tasuta kasutamiseks kahene süst koos varustusega! Kui soovid seda võimalust kasutada võta ühendust Reigoga +37255570833 Saadaval 10 süsta.
  Registreerimisega annavad osavõtjad nõusoleku kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.
 5. VÕISTKONNAD
  5.1 Võistkonna moodustavad kaks liiget.
  5.2 Vähemalt üks võistkonna liige peab olema täisealine (alates 18 eluaastat).
  5.3 Üks võistkonna liige võib olla noorem kui 18 eluaastat, aga mitte noorem kui 15 eluaastat.
  5.4 Võistkonnad jaotatakse kolme klassi:
  5.4.1Sõudepaatide võistlusklass (nt Pella, Kasse, kummipaat, puitpaat); süstad ja kanuud
  5.4.2Süstade võistlusklassis on lubatud osaleda ka tandem-võistkondadel, mis koosnevad kahest ühesest süstast.
  5.5 Igal võistkonnal on trassi läbimiseks nõuetele vastav sõudepaat, süst või kanuu ning vastav päästevarustus (vt täpsemalt nõudeid https://www.riigiteataja.ee/akt/113052011003 ja https://www.riigiteataja.ee/…/5201/1003/MKM32_lisa.pdf# ).
  5.6 Kõigi võistkondade paadi/süsta/kanuu ja sinna juurde kuuluva varustuse nõuetelevastavuse kontrollivad üle Politsei- ja Piirivalveameti esindajad. Samuti kontrollitakse võistlejate joobeastet ning joobetunnustega isikud kõrvaldatakse võistluselt.
  5.7 Päästevesti kandmine kogu võistluse kestel on kohustuslik.
  5.8 Süstaga võistlejatel on põlle kandmine ja selle eesmärgipärane kasutamine kohustuslik.
  5.9 Sõuda võib samaaegselt nii üks kui kaks võistkonna liiget (aerude arv ei ole piiratud).
  5.10 Võistluse turvalisemaks muutmiseks on kohal merepääste esindus.
 6. VÕISTLUSTRASS
  6.1. Võistlustrassi pikkus: ~ olenevalt võistkonna võimekusest!
  6.2. Trass: Laimjala piirkonna rannikuveed ja laiud, algus- ja lõpp-punkt Sääremäe puhkekoht
 7. VÕISTLUSTE KÄIK
  7.1. Ühisstart 13.00
  7.2. Võistlustrassi kaardi saab kätte 10 minutit enne starti
  7.3. Igas kontrollpunktis on vahend märgistuse tegemiseks.
  7.4. Kontrollpunktis peavad kohal olema mõlemad võistkonna liikmed.
  7.5. Kogu Laimjala rannajoon kuulub Kahtla-Kübassaare hoiualasse. Selleks, et siinset loodust võimalikult vähe häirida, tuleb marsruudi läbimisel lähtuda järgmistest reeglitest:
  7.5.1. Kontrollpunktides käimiseks tuleb valida teekond, mille puhul jõutakse punktile võimalikult lähedale vett mööda aerutades/sõudes.
  7.5.2. Laidudel jooksmine on lubatud vaid kontrollpunktides käimiseks
  7.5.3. Kahe kontrollpunkti vahelise ala läbimiseks tuleb kasutada veeteed. Madalikest ülesaamiseks võib vajadusel paati vedada.
  7.5.4. Paatide vedamine üle poolsaarte ja laidude on lubatud vaid kaardile märgitud kohas.
  7.6. Iga läbitud kontrollpunkt annab võistlejale erineva suurusega arvestuspunkti. Kontrollaja ületamisel arvestatakse iga kontrollaja ületanud minuti eest maha üks arvestuspunkt. Võistleja tulemuseks on saadud arvestuspunktide arv. Võitjaks on suurema arvestuspunktidega võistleja. Võrdsete arvestuspunktide korral loetakse paremaks võistleja, kelle aeg on väiksem.
  7.8. Finišis lisaülesanne millega on võimalik suurendada punktiskoori!
 8. VÕISTLEJA VASTUTUS
  8.1. Võistluselt osavõtt on omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.
  8.2. Võistlus paneb proovile võistlejate füüsilise vastupidavuse ja tervisliku seisundi. Võistlejad peavad arvestama, et tegemist kõrgendatud riski olukorraga ja et nad võistlevad omal riisikol. Korraldajad ei vastuta võistlejatele rajal tekkida võivate vigastuste, traumade, ega muu sarnase eest. Iga osaleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
  8.3. Raja tahtliku rikkumise korral karistatakse võistlejat kuni võistlustelt eemaldamiseni.
  8.4. Võistleja vastutab korraldajate poolt välja antud inventari ja võistlusega seotud seadmete kasutamise eest.
  8.5. Üritusel juhtunud õnnetusjuhtumite eest vastutab/korvab kahju õnnetuse põhjustaja, mitte ürituse korraldaja.
  8.6. Võistluse korraldajad ei kanna materiaalset vastutust võistluse käigus kannatada saanud, kadunud või purunenud esemete eest (nt paat ja selle varustus).
  8.7. Käesolevas peatükis toodud punktidega nõusoleku kohta annab iga võistleja enne starti kinnitava allkirja.
 9. AUTASUD
  9.1. Võistlusklasside võitja võistkonda premeeritakse karikaga ja medaliga
  9.2. Kõiki osalejaid tunnustatakse meenega.
  9.3. Võistluse korraldaja jätab õiguse jagada eriauhindu.