Võistlusjuhend

Infoks võistkondadele:

Võistluse korraldaja sõiduvahendeid ei rendi, ega vahenda. Vajadusel leiab võistkond ise rentija. Selleks teeb võiskond ise vajaliku kokkupeppe rentijaga.

Võistlusjuhend
Aeg: Laupäev, 28.08.2021
Koht Köiguste Marina/Sadam, Laimjala, Saaremaa

 1. EESMÄRK
  Pakkuda osalejatele ainulaadset võimalust panna end proovile
  samaaegselt aerutamises/sõudmises ja orienteerumises;
  Tõsta teadlikkust Laimjala valla unikaalsest rannajoonest, rohketest
  laidudest ja väikesaartest, merekultuurist ning mereohutusest.
 2. AJAKAVA
  10:00 -11.30 Kogunemine, võistkondade kohaloleku kontroll
  11:15-11.45 Võistluse avamine, veeohutuse teave, võistkondade
  tutvustus
  12:00 Esimese kahe võistkonna start
  17:30 Kontrollaeg
  18:00 Autasustamine ja õhtuse osa jätk
 3. KORRALDAJA
  Võistluse korraldab: Laimjala Arenguselts MTÜ, Kõiguste Marina MTÜ,
  Saaremaa vald
  Ürituse projektijuht: Reelika Roost, laimjala.aeruramm@gmail.com, tel:
  +37255618465
  Peakohtunik: Vahur Sari.
 4. REGISTREERIMINE JA OSAVÕTUTASUD
  4.1 Registreerimine lõpeb 20.08.2021 kell 24.00 (või varem kohtade
  täitumise tõttu).
  4.2 Võistlusele saab registreeruda laimjala.aeruramm@gmail.com kuhu
  saata võistlejate nimed ja sünniaeg, paadiklass,esindatav piirkond,
  kontaktelefon ja maksekorralduse koopia.
  Osavõtutasu võistkonna kohta sõltub sellest, mis kuupäeval võistkond
  võistlusele registreeritakse ning osalustasu makstakse: enne 30. juunit
  (sh) – 20 EUR; 1. juuli – 20. august – 30 EUR.
  4.3 Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata.
  4.4 Osavõtutasu kantakse Laimjala Arenguselts MTÜ arvelduskontole
  EE062200221041491790. Maksekorralduse selgituseks märkida
  [Aeruramm “Võistkonna nimi“].
  4.5 Kui võistkond soovib registreerimistasu eest arve dokumenti, siis
  palume see soov edastada aadressil laimjala.aeruramm@gmail.com
  4.6 Registreerimisega annavad osavõtjad nõusoleku kasutada endast
  ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.
 5. VÕISTKONNAD
  5.1 Võistkonna moodustavad kaks liiget.
  5.2 Vähemalt üks võistkonna liige peab olema täisealine (alates 18
  eluaastat).
  5.3 Üks võistkonna liige võib olla noorem kui 18 eluaastat, aga mitte
  noorem kui 15 eluaastat.
  5.4 Võistkonnad jaotatakse kolme klassi:
  5.4.1Sõudepaatide võistlusklass (nt Pella, Kasse, kummipaat, puitpaat);
  süstad ja kanuud
  5.4.2Süstade võistlusklassis on lubatud osaleda ka tandemvõistkondadel, mis koosnevad kahest ühesest süstast.
  5.5 Igal võistkonnal on trassi läbimiseks nõuetele vastav sõudepaat, süst
  või kanuu ning vastav päästevarustus (vt täpsemalt
  nõudeid https://www.riigiteataja.ee/akt/113052011003 ja https://www.riigi
  teataja.ee/aktilisa/1130/5201/1003/MKM32_lisa.pdf#
  ).
  5.6 Kõigi võistkondade paadi/süsta/kanuu ja sinna juurde kuuluva
  varustuse nõuetelevastavuse kontrollivad üle Politsei- ja Piirivalveameti
  esindajad. Samuti kontrollitakse võistlejate joobeastet ning
  joobetunnustega isikud kõrvaldatakse võistluselt.
  5.7 Päästevesti kandmine kogu võistluse kestel on kohustuslik.
  5.8 Süstaga võistlejatel on põlle kandmine ja selle eesmärgipärane
  kasutamine kohustuslik.
  5.9 Sõuda võib samaaegselt nii üks kui kaks võistkonna liiget (aerude
  arv ei ole piiratud).
  5.10 Võistluse turvalisemaks muutmiseks on kohal merepääste esindus.
 6. VÕISTLUSTRASS
  6.1. Võistlustrassi pikkus: ~ 10 km.
  6.2. Trass: Laimjala valla rannikuveed ja laiud, algus- ja lõpp-punkt:
  Kõiguste sadam
  6.3. Kontrollpunktid: 8-10 märgistusega kontrollpunkti, mille läbimise
  järjestuse otsustab võistkond ise.
 7. VÕISTLUSTE KÄIK
  7.1. Võistkonnad stardivad kahekaupa 5 minutiliste vaheaegadega.
  7.2. Võistlustrassi kaardi saab kätte 5 minutit enne oma võistkonna
  starti.
  7.3. Igas kontrollpunktis on vahend märgistuse tegemiseks. Märgistuse
  puudumist tõlgendatakse kontrollpunkti mitteläbimisena ning sel juhul
  arvestatakse üldajale juurde trahviminutid (sõudepaadid 40 minutit,
  süstad-kanuud 30 minutit).
  7.4. Kontrollpunktis peavad kohal olema mõlemad võistkonna liikmed.
  7.5. Võistlustrassi läbimise käigus antakse võistkondadele 4
  lisaülesannet, milles arvestatakse osavust, täpsust ja nutikust.
  Lisaülesande lahendamisel ei tohi kasutada sidevahendeid (nt
  nutitelefon). Lisaülesande mittesooritamisel arvestatakse üldajale juurde
  30 trahviminutit.
  7.6. Kogu Laimjala rannajoon kuulub Kahtla-Kübassaare hoiualasse.
  Selleks, et siinset loodust võimalikult vähe häirida, tuleb marsruudi
  läbimisel lähtuda järgmistest reeglitest:
  7.6.1. Kontrollpunktides käimiseks tuleb valida teekond, mille puhul
  jõutakse punktile võimalikult lähedale vett mööda aerutades/sõudes.
  7.6.2. Laidudel jooksmine on lubatud vaid kontrollpunktides käimiseks ja
  lisaülesannete lahendamiseks.
  7.6.3. Kahe kontrollpunkti vahelise ala läbimiseks tuleb kasutada
  veeteed. Madalikest ülesaamiseks võib vajadusel paati vedada.
  7.6.4. Paatide vedamine üle poolsaarte ja laidude on lubatud vaid
  kaardile märgitud kohas.
  7.7. Võitja on võistkond, kes läbib võistlustrassi kiireima ajaga (sh
  arvestades võimalikke trahviminuteid läbimata kontrollpunktidest või
  sooritamata lisaülesannetest).
  7.8. Pretensioone võistluse kohta saab esitada peakohtunikule kirjalikult
  kuni pool tundi pärast tulemuste avalikustamist.
 8. VÕISTLEJA VASTUTUS
  8.1. Võistluselt osavõtt on omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite
  ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.
  8.2. Võistlus paneb proovile võistlejate füüsilise vastupidavuse ja
  tervisliku seisundi. Võistlejad peavad arvestama, et tegemist
  kõrgendatud riski olukorraga ja et nad võistlevad omal riisikol.
  Korraldajad ei vastuta võistlejatele rajal tekkida võivate vigastuste,
  traumade, ega muu sarnase eest. Iga osaleja vastutab oma tervisliku
  seisundi eest ise.
  8.3. Raja tahtliku rikkumise korral karistatakse võistlejat kuni võistlustelt
  eemaldamiseni.
  8.4. Võistleja vastutab korraldajate poolt välja antud inventari ja
  võistlusega seotud seadmete kasutamise eest.
  8.5. Üritusel juhtunud õnnetusjuhtumite eest vastutab/korvab kahju
  õnnetuse põhjustaja, mitte ürituse korraldaja.
  8.6. Võistluse korraldajad ei kanna materiaalset vastutust võistluse
  käigus kannatada saanud, kadunud või purunenud esemete eest (nt
  paat ja selle varustus).
  8.7. Käesolevas peatükis toodud punktidega nõusoleku kohta annab iga
  võistleja enne starti kinnitava allkirja.
 9. AUTASUD
  9.1. Võistlusklasside võitja võistkonda premeeritakse karikaga.
  9.2. Kõiki osalejaid tunnustatakse medalitega.
  9.3. Võistluse korraldaja jätab õiguse jagada ka muid auhindu.