Võistlusjuhend

Võistlus reaalajas jälgitav https://sportrec.eu/gps/aeruramm-23 .

Aerurammu valikorienteerumise võistlusjuhend
Aeg: Pühapäeval, 25.06.2023
Koht Sääremäe puhkekoht, Laimjala, Saaremaa

 1. EESMÄRK
  Pakkuda osalejatele ainulaadset võimalust panna end proovile
  samaaegselt aerutamises/sõudmises ja orienteerumises;
  Tõsta teadlikkust Laimjala piirkonna unikaalsest rannajoonest, rohketest
  laidudest ja väikesaartest, merekultuurist ning mereohutusest.
 2. AJAKAVA
  11:30-12:00 Kogunemine, võistkondade kohaloleku kontroll
  12:00-12.50 Võistluse avamine, veeohutuse teave, võistkondade
  tutvustus.
  13:00 Start
  17.00 Kontrollaeg
  17.30 Autasustamine
 3. KORRALDAJA
  Võistluse korraldab: Laimjala Arenguselts MTÜ koostöös Saaremaa
  vallaga,
  Ürituse projektijuhid: Reigo Tamm +37255570833,
  laimjala.aeruramm@gmail.com
  Taimo Antsaar +37253472513 taimo21@gmail.com Info võistluse
  kohta. ,
  Peakohtunik: Taimo Antsaar
 4. REGISTREERIMINE JA OSAVÕTUTASUD
  4.1 Registreerimine lõpeb 20.06.2023 kell 24.00
  4.2 Võistlusele saab registreeruda laimjala.aeruramm@gmail.com
  Osavõtutasu võistkonna kohta 15.-
  4.3 Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata.
  4.4 Osavõtutasu kantakse Laimjala Arenguselts MTÜ arvelduskontole
  EE062200221041491790. Maksekorralduse selgituseks märkida
  [Aeruramm “Võistkonna nimi“].
  4.5 Kui võistkond soovib registreerimistasu eest arve dokumenti, siis
  palume see soov edastada aadressil laimjala.aeruramm@gmail.com
  Registreerimisega annavad osavõtjad nõusoleku kasutada endast
  ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.
 5. VÕISTKONNAD
  5.1 Võistkonna moodustavad kaks liiget.
  5.2 Vähemalt üks võistkonna liige peab olema täisealine (alates 18
  eluaastat).
  5.3 Üks võistkonna liige võib olla noorem kui 18 eluaastat, aga mitte
  noorem kui 15 eluaastat.
  5.4 Võistkonnad jaotatakse nelja klassi:
  5.4.1Sõudepaatide võistlusklass (nt Pella, Kasse, kummipaat, puitpaat);
  süstad, kanuud ja veteranide sõudepaadid ( 50+ )
  5.4.2Süstade võistlusklassis on lubatud osaleda ka tandemvõistkondadel, mis koosnevad kahest ühesest süstast.
  5.5 Igal võistkonnal on trassi läbimiseks nõuetele vastav sõudepaat, süst
  või kanuu ning vastav päästevarustus (vt täpsemalt
  nõudeid https://www.riigiteataja.ee/akt/113052011003 ja https://www.riigi
  teataja.ee/aktilisa/1130/5201/1003/MKM32_lisa.pdf# ).
  5.6 Päästevesti kandmine kogu võistluse kestel on kohustuslik.
  5.7 Süstaga võistlejatel on põlle kandmine ja selle eesmärgipärane
  kasutamine kohustuslik.
  5.8 Sõuda võib samaaegselt nii üks kui kaks võistkonna liiget (aerude
  arv ei ole piiratud).
  5.9 Võistluse turvalisemaks muutmiseks on kohal merepääste esindus.
 6. VÕISTLUSTRASS
  6.1. Võistlustrassi pikkus: ~ olenevalt võistkonna võimekusest!
  6.2. Trass: Laimjala piirkonna rannikuveed ja laiud, algus- ja lõpp-punkt
  Sääremäe puhkekoht
 7. VÕISTLUSTE KÄIK
  7.1. Ühisstart 13.00
  7.2. Võistlustrassi kaardi saab kätte 10 minutit enne starti
  7.3. Igas kontrollpunktis on vahend märgistuse tegemiseks.
  7.4. Kontrollpunktis peavad kohal olema mõlemad võistkonna liikmed.
  7.5. Kogu Laimjala rannajoon kuulub Kahtla-Kübassaare hoiualasse.
  Selleks, et siinset loodust võimalikult vähe häirida, tuleb marsruudi
  läbimisel lähtuda järgmistest reeglitest:
  7.5.1. Kontrollpunktides käimiseks tuleb valida teekond, mille puhul
  jõutakse punktile võimalikult lähedale vett mööda aerutades/sõudes.
  7.5.2. Laidudel jooksmine on lubatud vaid kontrollpunktides käimiseks
  7.5.3. Kahe kontrollpunkti vahelise ala läbimiseks tuleb kasutada
  veeteed. Madalikest ülesaamiseks võib vajadusel paati vedada.
  7.5.4. Paatide vedamine üle poolsaarte ja laidude on lubatud vaid
  kaardile märgitud kohas.
  7.5.5 Kohustuslik on läbida kontrollpunkt kus tuleb lahendada ülesanne.
  Punkt on kaardil vastavalt tähistatud.
  7.6. Iga läbitud kontrollpunkt annab võistlejale erineva suurusega
  arvestuspunkti. Kontrollaja ületamisel arvestatakse iga kontrollaja ületanud
  minuti eest maha üks arvestuspunkt. Võistleja tulemuseks on saadud
  arvestuspunktide arv. Võitjaks on suurema arvestuspunktidega võistleja.
  Võrdsete arvestuspunktide korral loetakse paremaks võistkond kes on raja
  läbinud kiiremini.
  7.8. Finišis lisaülesanne millega on võimalik suurendada punktiskoori!
 8. VÕISTLEJA VASTUTUS
  8.1. Võistluselt osavõtt on omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite
  ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.
  8.2. Võistlus paneb proovile võistlejate füüsilise vastupidavuse ja
  tervisliku seisundi. Võistlejad peavad arvestama, et tegemist
  kõrgendatud riski olukorraga ja et nad võistlevad omal riisikol.
  Korraldajad ei vastuta võistlejatele rajal tekkida võivate vigastuste,
  traumade, ega muu sarnase eest. Iga osaleja vastutab oma tervisliku
  seisundi eest ise.
  8.3. Raja tahtliku rikkumise korral karistatakse võistlejat kuni võistlustelt
  eemaldamiseni.
  8.4. Võistleja vastutab korraldajate poolt välja antud inventari ja
  võistlusega seotud seadmete kasutamise eest.
  8.5. Üritusel juhtunud õnnetusjuhtumite eest vastutab/korvab kahju
  õnnetuse põhjustaja, mitte ürituse korraldaja.
  8.6. Võistluse korraldajad ei kanna materiaalset vastutust võistluse
  käigus kannatada saanud, kadunud või purunenud esemete eest (nt
  paat ja selle varustus).
  8.7. Käesolevas peatükis toodud punktidega nõusoleku kohta annab iga
  võistleja enne starti kinnitava allkirja.
 9. AUTASUD
  9.1. Võistlusklasside võitja võistkonda autasustatakse karika ja medaliga
  9.2. Kõiki osalejaid tunnustatakse meenega.
  9.3. Võistluse korraldaja jätab õiguse jagada eriauhindu.